Zagadnienia Podatkowe

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) I FIZYCZNYCH (PIT)

 • przychody i koszty w ujęciu podatkowym i bilansowym,
 • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • transakcje leasingowe,
 • przychody kapitałowe, odsetki, różnice kursowe,
 • rozliczenia strat podatkowych,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
 • aporty, podziały, przejęcia, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

 • analiza transakcji krajowych, UE i międzynarodowych,
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego,
 • miejsce opodatkowania świadczonych usług,
 • klasyfikacja towarów i usług dla potrzeb stosowania właściwych stawek podatku VAT,
 • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe,
 • przekształcenia, przejęcia i likwidacja podmiotów w kontekście podatku VAT
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC), OPŁATA SKARBOWA, PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

 • opiniowanie czynności cywilnoprawnych,
 • minimalizacja zobowiązań z tytułu PCC, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn,
 • zwolnienia z podatku od spadków i darowizn,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz PCC
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
 • odpowiedzialność podatników i płatników,
 • odpowiedzialność podatkowa następców prawnych,
 • odpowiedzialność podatkowa osób trzecich,
 • nadpłaty podatkowe
POSTĘPOWANIE KONTROLNE, PODATKOWE, SĄDOWE

 • procedury kontrolne, wyjaśnienia, zastrzeżenia,
 • udział w postępowaniu podatkowym,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe, występowanie w charakterze pełnomocnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi