Zakres Usług

Kancelaria Doradztwa Podatkowego oferuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi rachunkowo – podatkowej podmiotów gospodarczych związane z bieżącą działalnością firm oraz różne formy usług z zakresu prawa podatkowego.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego oferuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi rachunkowo – podatkowej podmiotów gospodarczych związane z bieżącą działalnością firm oraz różne formy usług z zakresu prawa podatkowego. Zakres usług obejmuje praktycznie wszystkie zagadnienia podatkowe, z którymi w toku wykonywanej działalności spotykają się podmioty gospodarcze. Zespół pracowników posiada doświadczenie w obsłudze firm o szerokim przekroju branżowym, m.in. budowlane, deweloperskie, produkcyjne, handlowe, usługowe, inwestycyjne, transportowe, gastronomiczne itp. Z większością klientów KDP wiąże wieloletnia współpraca. Kancelaria ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem. Działalność Kancelarii objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

USŁUGI ZWIAZANE Z BIEŻACĄ OBSŁUGĄ FIRM:

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych Usługobiorcy
 • Prowadzenie ksiąg i ewidencji dotyczących udokumentowanych przez Usługobiorcę operacji gospodarczych zaistniałych w toku prowadzonej działalności
 • Sporządzanie deklaracji i zeznań służących do celów podatkowych i ZUS
 • Prowadzenie stałego monitoringu przepisów prawa podatkowego i w tym zakresie do konsultowania ich z Usługobiorcą
 • Kontrola umów i innych dokumentów sporządzanych przez podatników w zakresie ich zgodności z przepisami prawa podatkowego
USŁUGI WYKRACZAJĄCE POZA ZAKRES BIEŻACEJ OBSŁUGI:

 • Występowanie w imieniu podatników przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych
 • Obrona interesów podatników w zakresie przeprowadzonych kontroli podatkowych
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych
 • Opracowywanie wyjaśnień, odwołań i skarg do NSA
 • Sporządzanie opinii w sprawach podatkowych dla podmiotów nie obsługiwanych przez Kancelarię
 • Audyt podatkowy
WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG:
 • W przypadku usług związanych z bieżącą obsługą firm wynagrodzenie określane jest w postaci z góry ustalonej stawki miesięcznej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rozmiaru działalności Klienta oraz zakresu zlecenia.
 • W przypadku usług z zakresu postępowania kontrolnego i podatkowego oraz sporządzania opinii, audytów podatkowych, przeglądów podatkowych i analiz transakcji wynagrodzenie ustalane jest na podstawie szacunkowego kosztu wykonania usługi.

Podstawę kalkulacji stanowi ilość czasu poświęconego na wykonanie usługi przy zastosowaniu stawek godzinowych. Stawki godzinowe ustalane są w zależności od posiadanego doświadczenia konsultantów. W postępowaniu odwoławczym oraz skargach do NSA rozstrzygniętych na korzyść podatnika, do wynagrodzenia doliczana jest prowizja w wysokości 5% - 20% kwoty spornej.

 • Sposób kalkulacji wynagrodzenia podlega każdorazowo uzgodnieniu z Klientem przed przyjęciem zlecenia.